Bible kralická 1613

Genesis 17
15  Řekl také Bůh Abrahamovi: Sarai manželce své nebudeš říkati Sarai, ale Sára bude jméno její.
16  Nebo požehnám jí a dámť z ní syna; požehnámť jí, a bude v národy; králové národů z ní vyjdou.
17  Tedy padl Abraham na tvář svou, a zasmáv se, řekl v srdci svém: Zdali stoletému narodí se syn? A zdali Sára v devadesáti letech porodí?
18  I řekl Abraham Bohu: Ó byť jen Izmael živ byl před tebou!
19  Jemužto řekl Bůh: Nýbrž Sára manželka tvá porodí tobě syna, a nazůveš jméno jeho Izák; i utvrdím smlouvu svou s ním za smlouvu věčnou, i s semenem jeho po něm.
20  Také o Izmaele uslyšel jsem tě; a aj, požehnám jemu, a učiním to, aby se rozplodil, a rozmnožím ho náramně velmi; dvanáctero knížat zplodí, a rozšířím jej v národ veliký.
21  Ale smlouvu svou utvrdím s Izákem, kteréhožť porodí Sára po roce, při tomto času.
22  A když dokonal Bůh řeč svou s ním, vstoupil od Abrahama.
23  Vzal tedy Abraham Izmaele syna svého, i všecky zrozené v domě svém, i všecky koupené za stříbro své, každého, kdož byl pohlaví mužského, z domácích svých, a obřezal tělo neobřízky jejich hned v ten den, jakž s ním Bůh mluvil.
24  A byl Abraham v devadesáti devíti letech, když obřezáno bylo tělo neobřízky jeho.
25  Izmael pak syn jeho byl v třinácti letech, když obřezáno bylo tělo neobřízky jeho.
26  Jednoho a téhož dne obřezáni jsou, Abraham a Izmael syn jeho.
27  I všickni domácí jeho, doma zrození i za stříbro od cizozemce koupení, obřezáni jsou s ním.