Bible kralická 1613

Přísloví 24
Nenásleduj lidí zlých, aniž žádej bývati s nimi.
Nebo o zhoubě přemýšlí srdce jejich, a rtové jejich o trápení mluví.
Moudrostí vzdělán bývá dům, a rozumností upevněn.
Skrze umění zajisté pokojové naplněni bývají všelijakým zbožím drahým a utěšeným.
Muž moudrý jest silný, a muž umělý přidává síly.
Nebo skrze rady opatrné svedeš bitvu, a vysvobození skrze množství rádců.
Vysoké jsou bláznu moudrosti; v bráně neotevře úst svých.
Kdo myslí zle činiti, toho nešlechetným nazovou.
Zlé myšlení blázna jest hřích, a ohavnost lidská posměvač.
10  Budeš-li se lenovati ve dni ssoužení, špatná bude síla tvá.
11  Vytrhuj jaté k smrti; nebo od těch, ješto se chýlí k zabití, což bys se zdržel?
12  Díš-li: Aj, nevěděli jsme o tom: zdaliž ten, jenž zpytuje srdce, nerozumí, a ten, kterýž jest strážce duše tvé, nezná, a neodplatí každému podlé skutků jeho?
13  Synu můj, jez med, nebo dobrý jest, a plást sladký dásním tvým.
14  Tak umění moudrosti duši tvé. Jestliže ji najdeš, onať bude mzda, a naděje tvá nebude vyťata.
15  Nečiniž úkladů, ó bezbožníče, příbytku spravedlivého, a nekaz odpočinutí jeho.
16  Nebo ač sedmkrát padá spravedlivý, však zase povstává, bezbožníci pak padají ve zlém.
17  Když by padl nepřítel tvůj, neraduj se, a když by klesl, nechať nepléše srdce tvé,
18  Aby snad nepopatřil Hospodin, a nelíbilo by se to jemu, a odvrátil by od něho hněv svůj.
19  Nehněvej se příčinou zlostníků, aniž následuj bezbožných.
20  Nebo zlý nebude míti odplaty; svíce bezbožných zhasne.
21  Boj se Hospodina, synu můj, i krále, a k neustavičným se nepřiměšuj.
22  Nebo v náhle nastane bída jejich, a pomstu obou těch kdo zná?
23  Také i toto moudrým náleží: Přijímati osobu v soudu není dobré.
24  Toho, kdož říká bezbožnému: Spravedlivý jsi, klnouti budou lidé, a v ošklivost jej vezmou národové.
25  Ale kteříž kárají, budou potěšeni, a přijde na ně požehnání dobrého.
26  Bude líbati rty toho, kdož mluví slova pravá.
27  Nastroj vně dílo své, a sprav je sobě na poli; potom také vystavíš dům svůj.
28  Nebývej svědkem všetečným proti bližnímu svému, aniž lahodně namlouvej rty svými.
29  Neříkej: Jakž mi učinil, tak mu učiním; odplatím muži tomu podlé skutku jeho.
30  Přes pole muže lenivého šel jsem, a přes vinici člověka nemoudrého,
31  A aj, porostlo všudy trním, přikryly všecko kopřivy, a ohrada kamenná její byla zbořená.
32  A vida to, posoudil jsem toho; vida, vzal jsem to k výstraze.
33  Maličko pospíš, maličko zdřímeš, maličko složíš ruce, abys poležel,
34  V tom přijde jako pocestný chudoba tvá, a nouze tvá jako muž zbrojný.