Bible kralická 1613

Lukáš 2
41  I chodívali rodičové jeho každého roku do Jeruzaléma na den slavný velikonoční.
42  A když byl ve dvanácti letech, a oni vstupovali do Jeruzaléma, podle obyčeje toho dne svátečního,
43  A když vykonali dni, a již se navracovali, zůstalo dítě Ježíš v Jeruzalémě, a nevěděli o tom Jozef a matka jeho.
44  Domnívajíce se pak o něm, že by byl v zástupu, ušli den cesty. I hledali ho mezi příbuznými a známými.
45  A nenalezše jeho, navrátili se do Jeruzaléma, hledajíce ho.
46  I stalo se po třech dnech, že nalezli jej v chrámě, an sedí mezi doktory, poslouchaje jich a otazuje se jich.
47  A děsili se všickni, kteříž jej slyšeli, nad rozumností a odpovědmi jeho.
48  A uzřevše ho, ulekli se. I řekla matka jeho k němu: Synu, proč jsi nám tak učinil? Aj, otec tvůj a já s bolestí hledali jsme tebe.
49  I řekl k nim: Co jest, že jste mne hledali? Zdaliž jste nevěděli, že v těch věcech, kteréž jsou Otce mého, musím já býti?
50  Ale oni nesrozuměli těm slovům, kteráž k nim mluvil.
51  I šel s nimi, a přišel do Nazarétu, a byl poddán jim. Matka pak jeho zachovávala všecka slova ta v srdci svém.
52  A Ježíš prospíval moudrostí, a věkem, a milostí, u Boha i u lidí.