Bible kralická 1613

Skutky apoštolské 13
16  Tedy Pavel povstav a rukou, aby mlčeli, pokynuv, řekl: Muži Izraelští, a kteříž se bojíte Boha, slyšte.
17  Bůh lidu tohoto Izraelského vyvolil otce naše a lidu povýšil, když byl pohostinu v zemi Egyptské, a v rameni vztaženém vyvedl je z ní.
18  A za čas čtyřidceti let snášel jejich obyčeje na poušti.
19  A zahladiv sedm národů v zemi Kanán, rozdělil losem mezi ně zemi jejich.
20  A potom, téměř za čtyři sta a padesáte let, dával jim soudce až do Samuele proroka.
21  A vtom žádali za krále, i dal jim Bůh Saule, syna Cis, muže z pokolení Beniaminova, za čtyřidceti let.
22  A když toho zavrhl, vzbudil jim Davida krále, kterémužto svědectví dávaje, řekl: Nalezl jsem Davida, syna Jesse, muže podle srdce svého, kterýž bude činiti všecku vůli mou.
23  Z jehožto semene Bůh podle zaslíbení vzbudil lidu Izraelskému Spasitele Ježíše,
24  Před jehožto příštím kázal Jan křest pokání všemu lidu Izraelskému.
25  A když Jan dokonával běh svůj, pravil: Kteréhož se mne domníváte býti, nejsem já ten, ale aj, přijdeť po mně tak důstojný, ješto já nejsem hoden rozvázati obuvi noh jeho.
26  Muži bratří, synové rodu Abrahamova, a kteříž mezi vámi jsou bojící se Boha, vám slovo spasení tohoto posláno jest.
27  Nebo ti, kteříž přebývají v Jeruzalémě, a knížata jejich, toho Ježíše neznajíce, odsoudili, a tak hlasy Prorocké, kteříž se na každou sobotu čtou, naplnili.
28  A nižádné viny hodné smrti na něm nenalezše, aby zamordován byl, Piláta prosili.
29  A když dokonali všecko, což o něm psáno bylo, složen jsa s dřeva, do hrobu jest položen.
30  Bůh pak vzkřísil jej z mrtvých.
31  Kterýžto vidín jest po mnohé dni od těch, jenž spolu s ním byli přišli z Galilee do Jeruzaléma, kteřížto jsou svědkové jeho k lidu.
32  A my vám zvěstujeme to zaslíbení, které se stalo otcům, že jest je již Bůh naplnil nám synům jejich, vzkřísiv Ježíše;
33  Jakož i v druhém Žalmu napsáno jest: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe.
34  A že jej z mrtvých vzkřísil, aby se již více nenavracoval v porušení, takto o tom řekl: Dám vám svaté věci Davidovy věrné.
35  Protož i v jiném Žalmu dí: Nedáš svatému svému viděti porušení.
36  David zajisté za svého věku poslouživ vůli Boží, usnul, a přiložen jest k otcům svým, a viděl porušení,
37  Ale ten, kteréhož Bůh vzkřísil, neviděl porušení.
38  Protož známo vám buď, muži bratří, že skrze toho zvěstuje se vám odpuštění hříchů,
39  A to ode všech, od kterýchž jste nemohli skrze Zákon Mojžíšův ospravedlněni býti, skrze tohoto každý, kdož věří, bývá ospravedlněn.
40  Protož vizte, ať na vás nepřijde to, což jest v Prorocích povědíno:
41  Vizte potupníci, a podivte se, a na nic přijďte; nebo já dílo dělám za dnů vašich, dílo to, o kterémž vy neuvěříte, kdyby je vám kdo vypravoval.