Bible kralická 1613

Římanům 15
22  A tímť jest mi mnohokrát překaženo přijíti k vám.
23  Nyní pak nemaje již více místa v těchto krajinách a žádost maje přijíti k vám od mnoha let,
24  Kdyžkoli půjdu do Hišpanie, přijdu k vám. Mámť zajisté naději, že tudy jda, uzřím vás, a že vy mne provodíte tam, avšak až bych prve u vás poněkud pobyl.
25  Nyní pak beru se do Jeruzaléma, službu čině svatým.
26  Nebo za dobré se vidělo Macedonským a Achaiským, aby sbírku nějakou učinili na chudé svaté, kteříž jsou v Jeruzalémě.
27  Takť sobě to oblíbili, a také povinni jsou jim to. Nebo poněvadž duchovních věcí jejich byli účastni pohané, povinniť jsou jim také sloužiti tělesnými.
28  A protož když to vykonám a jim odvedu užitek ten, půjduť skrze vás do Hišpanie.
29  A vímť, že přijda k vám, v hojnosti požehnání evangelium Kristova přijdu.
30  Prosímť pak vás, bratří, skrze Pána našeho Jezukrista a skrze lásku Ducha svatého, abyste spolu se mnou modlili se za mne Bohu snažně,
31  Abych vysvobozen byl od protivníků, kteříž jsou v Judstvu a aby služba tato má příjemná byla svatým v Jeruzalémě,
32  Abych k vám bohdá s radostí přišel, a s vámi poodpočinul.
33  Bůh pak pokoje budiž se všemi vámi. Amen.