Bible kralická 1613

Římanům 2
17  Aj, ty sloveš Žid, a spoléháš na Zákon, a chlubíš se Bohem,
18  A znáš vůli jeho, a rozeznáváš, co sluší neb nesluší, naučen jsa z Zákona,
19  A za to máš, že jsi ty vůdcím slepých, světlem těch, kteříž jsou ve tmě,
20  Ředitelem nemoudrých, učitelem nemluvňat, majícím formu umění a pravdy v Zákoně.
21  Kterakž tedy jiného uče, sám sebe neučíš? Vyhlašuje, že nemá kradeno býti, sám kradeš?
22  Pravě: Nezcizoložíš, a cizoložství pácháš? V ohavnosti maje modly, svatokrádeže se dopouštíš?
23  Zákonem se chlubě, přestupováním Zákona Bohu neúctu činíš?
24  Nebo jméno Boží pro vás v porouhání jest mezi pohany, jakož psáno jest.