Bible kralická 1613

Římanům 3
21  Ale nyní bez Zákona spravedlnost Boží zjevena jest, osvědčená Zákonem i Proroky,
22  Spravedlnost totiž Boží, skrze víru Ježíše Krista, ke všem a na všecky věřící.
23  Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.
24  Spravedlivi pak učiněni bývají darmo, milostí jeho, skrze vykoupení, kteréž se stalo v Kristu Ježíši,
25  Jehožto Bůh vydal za smírci, skrze víru ve krvi jeho, k ukázání spravedlnosti své, skrze odpuštění předešlých hříchů,
26  V shovívání Božím, k dokázání spravedlnosti své v nynějším času, k tomu, aby on spravedlivým byl a ospravedlňujícím toho, jenž jest z víry Ježíšovy.