Bible kralická 1613

Římanům 3
Což tedy? My převyšujeme pohany? Nikoli, nebo jsme již prve dokázali toho, že jsou, i Židé i Řekové, všickni pod hříchem,
10  Jakož psáno jest: Že není spravedlivého ani jednoho.
11  Není rozumného, není, kdo by hledal Boha.
12  Všickni se uchýlili, spolu neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.
13  Hrob otevřený hrdlo jejich, jazyky svými lstivě mluvili, jed lítých hadů pod rty jejich.
14  Kterýchžto ústa plná jsou zlořečení a hořkosti.
15  Nohy jejich rychlé k vylévání krve.
16  Setření a bída na cestách jejich.
17  A cesty pokoje nepoznali.
18  Není bázně Boží před očima jejich.
19  Víme pak, že cožkoli Zákon mluví, těm, kteříž jsou pod Zákonem, mluví, aby všeliká ústa zacpána byla a aby vinen byl všecken svět Bohu.
20  Protož z skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk před obličejem jeho; nebo skrze Zákon přichází poznání hřícha.