Bible kralická 1613

Římanům 6
Což tedy díme? Snad zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila?
Nikoli. Kteříž jsme zemřeli hříchu, kterakž ještě živi budeme v něm?
Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme?
Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my v novotě života chodili.
Nebo poněvadž jsme v něj vštípeni připodobněním smrti jeho, tedy i vzkříšením jemu připodobněni budeme,