Původní používaná stránka pro biblické odkazy BIOLA je nyní mimo provoz a hledáme alternativu

Bible kralická 1613

Římanům 8
18  Nebo tak za to mám, že nejsou rovná utrpení nynější oné budoucí slávě, kteráž se zjeviti má na nás.
19  Nebo pečlivé očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích.
20  Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal,
21  V naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno v svobodu slávy synů Božích.
22  Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká a spolu ku porodu pracuje až posavad,
23  A netoliko ono, ale i my, prvotiny Ducha mající, i myť také sami v sobě lkáme, zvolení synů Božích očekávajíce, a tak vykoupení těla našeho.
24  Nebo nadějí spaseni jsme. Naděje pak, kteráž se vidí, není naděje. Nebo což kdo vidí, proč by se toho nadál?
25  Pakli čehož nevidíme, toho se nadějeme, tedy toho skrze trpělivost očekáváme.
26  Ano také i Duch svatý pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.
27  Ten pak, kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podle Boha prosí za svaté.
28  Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou.
29  Nebo kteréž předzvěděl, ty i předzřídil, aby byli připodobněni obrazu Syna jeho, aby tak on byl prvorozený mezi mnohými bratřími.
30  Kteréž pak předzřídil, těch i povolal, a kterýchž povolal, ty i ospravedlnil, a kteréž ospravedlnil, ty i oslavil.