Původní používaná stránka pro biblické odkazy BIOLA je nyní mimo provoz a hledáme alternativu

Bible kralická 1613

1 Korintským 1
26  Vidíte zajisté povolání vaše, bratří, že nemnozí moudří podle těla, nemnozí mocní, nemnozí urození;
27  Ale což bláznivého jest u světa, to sobě vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a to, což jest u světa mdlé, Bůh vyvolil, aby zahanbil silné.
28  A neurozené u světa a za nic položené vyvolil Bůh, ano hned, kteréž nejsou, aby ty věci, kteréž jsou, zkazil,
29  Proto aby se nechlubilo před obličejem jeho žádné tělo.
30  Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvěcení, i #vykoupení,
31  Aby se tak dálo, jakož jest napsáno: Kdo se chlubí, v Pánu se chlub.