Bible kralická 1613

1 Korintským 11
Následovníci moji buďte, jako i já Kristův.
Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám ustanovení, tak je zachováváte.
Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, a hlava ženy muž, hlava pak Kristova Bůh.
Každý muž, modle se aneb prorokuje s přikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou.
Každá pak žena, modleci se anebo prorokujici s nepřikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou; nebo jednostejná věc jest, jako by se oholila.
Nebo nezavíjí-liť žena hlavy své, nechažť se také ostříhá. Pakli jest mrzká věc ženě oholiti se neb ostříhati, nechažť se zavíjí.
Mužť nemá zavíjeti hlavy své, obraz a sláva Boží jsa, ale žena sláva mužova jest.
Nebo není muž z ženy, ale žena z muže.
Není zajisté muž stvořen pro ženu, ale žena pro muže.
10  Protož máť žena míti obestření na hlavě pro anděly.
11  Avšak ani muž bez ženy, ani žena bez muže, v Pánu.
12  Nebo jakož žena jest z muže, tak i muž skrze ženu, všecky pak věci z Boha.
13  Vy sami mezi sebou suďte, sluší-li se ženě s nepřikrytou hlavou modliti Bohu.
14  Zdaliž vás i samo přirození neučí, žeť jest ohyzda muži míti dlouhé vlasy?
15  Ale ženě míti dlouhé vlasy poctivé jest; nebo vlasové k zastírání dány jsou jí.
16  Jestliže pak komu se vidí neustupným býti, myť takového obyčeje nemáme, ani církev Boží.