Bible kralická 1613

1 Korintským 11
17  Toto pak předkládaje, nechválím toho, že ne k lepšímu, ale k horšímu se scházíte.
18  Nejprve zajisté, když se scházíte do shromáždění, slyším, že jsou roztržky mezi vámi, a poněkud tomu věřím.
19  Neboť musejí i kacířstva mezi vámi býti, aby právě zbožní zjeveni byli mezi vámi.
20  A tak když se scházíte vespolek, jižť to není večeři Páně jísti,
21  Poněvadž jeden každý nejprv večeři svou přijímá v jedení, a tu někdo lační, a jiný se přepil.
22  A což pak domů nemáte k jedení a ku pití? Čili církev Boží tupíte, a zahanbujete ty, kteříž nemají hojnosti pokrmů? Což vám dím? Chváliti budu vás? V tom jistě nechválím.
23  Já zajisté přijal jsem ode Pána, což i vydal jsem vám, že Pán Ježíš v tu noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb,
24  A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na mou památku.
25  Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.
26  Nebo kolikrátž byste koli jedli chléb tento a z kalicha toho pili, smrt Páně zvěstujte, dokavadž nepřijde.
27  A protož kdokoli jedl by chléb tento a pil z kalicha Páně nehodně, vinen bude tělem a krví Páně.
28  Zkusiž tedy sám sebe člověk, a tak chléb ten jez, a z toho kalicha pí.
29  Nebo kdož jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Páně.
30  Protož mezi vámi jsou mnozí mdlí a nemocní, a spí mnozí,
31  Ješto kdybychom se sami rozsuzovali, nebyli bychom souzeni.
32  Ale když býváme souzeni, ode Pána býváme poučováni, abychom s světem nebyli odsouzeni.
33  A tak, bratří moji, když se scházíte k jedení, jedni na druhé čekávejte.
34  Pakli kdo lační, doma jez, abyste se nescházeli k odsouzení. Jiné pak věci, když přijdu, zřídím.