Bible kralická 1613

1 Korintským 12
O duchovních pak dařích, bratří, nechci, abyste nevěděli.
Víte, že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili.
Protož známoť vám činím, že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí Pánu Ježíši, a žádný nemůže říci Pán Ježíš, jediné v Duchu svatém.
Rozdílníť pak darové jsou, ale tentýž Duch,
A rozdílná jsou přisluhování, ale tentýž Pán,
A rozdílné jsou moci, ale tentýž Bůh, jenžto působí všecko ve všech.
Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku.
Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož Ducha,
Jinému víra v témž Duchu, jinému darové uzdravování v jednostejném Duchu,
10  Někomu divů činění, jinému proroctví, jinému rozeznání duchů, jinému rozličnost jazyků, jinému vykládání jazyků.
11  Ale to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje jednomu každému obzvláštně, jakž ráčí.