Bible kralická 1613

1 Korintským 15
Známoť vám pak činím, bratří, evangelium, kteréž jsem zvěstoval vám, kteréž jste i přijali, v němž i stojíte,
Skrze kteréž i spasení béřete, kterak kázal jsem vám, pamatujete-li, leč byste nadarmo uvěřili.
Vydal jsem zajisté vám nejprve to, což jsem i vzal, že Kristus umřel za hříchy naše podle Písem,
A že jest pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne podle Písem.
A že vidín jest od Petra, potom od dvanácti.
Potom vidín více než od pěti set bratří spolu, z nichžto mnozí ještě živi jsou až dosavad, a někteří již zesnuli.
Potom vidín jest od Jakuba, potom ode všech apoštolů.
Nejposléze pak ze všech, jakožto nedochůdčeti, ukázal se i mně.
Nebo já jsem nejmenší z apoštolů, kterýž nejsem hoden slouti apoštol, protože jsem se protivil církvi Boží.
10  Ale milostí Boží jsem to, což jsem, a milost jeho mně učiněná daremná nebyla, ale hojněji nežli oni všickni pracoval jsem, avšak ne já, ale milost Boží, kteráž se mnou jest.
11  Protož i já i oni tak kážeme, a tak jste uvěřili.