Bible kralická 1613

1 Korintským 15
12  Poněvadž se pak káže o Kristu, že jest z mrtvých vstal, kterakž někteří mezi vámi praví, že by nebylo z mrtvých vstání?
13  Nebo není-liť z mrtvých vstání, anižť jest Kristus z mrtvých vstal.
14  A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, tedyť jest daremné kázaní naše, a daremnáť jest i víra vaše.
15  A byli bychom nalezeni i křiví svědkové Boží; nebo vydali jsme svědectví o Bohu, že vzkřísil z mrtvých Krista. Kteréhož nevzkřísil, (totiž) jestliže mrtví z mrtvých nevstávají.
16  Nebo jestližeť mrtví z mrtvých nevstávají, anižť jest Kristus vstal.
17  A nevstal-liť jest z mrtvých Kristus, marná jest víra vaše, ještě jste v hříších vašich.
18  A takť i ti, kteříž zesnuli v Kristu, zahynuli.
19  Jestližeť pak v tomto životě toliko naději máme v Kristu, nejbídnější jsme ze všech lidí.