Původní používaná stránka pro biblické odkazy BIOLA je nyní mimo provoz a hledáme alternativu

Bible kralická 1613

1 Korintským 3
10  Já podle milosti Boží mně dané, jako moudrý stavitel, základ jsem založil, jiný pak na něm staví. Ale jeden každý viz, jak na něm staví.
11  Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus.
12  Staví-liť pak kdo na ten základ zlato, stříbro, kamení drahé, dříví, seno, strniště,
13  Jednohoť každého dílo zjeveno bude. Den zajisté to všecko okáže; nebo v ohni zjeví se, a jednoho každého dílo, jaké by bylo, oheň zprubuje.
14  Zůstane-liť čí dílo, kteréž na něm stavěl, vezme odplatu.
15  Pakliť čí dílo shoří, tenť vezme škodu, ale sám spasen bude, avšak tak jako skrze oheň.
16  Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?
17  Jestližeť kdo chrámu Božího poskvrňuje, tohoť zatratí Bůh; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.
18  Žádný sám sebe nesvoď. Zdá-li se komu z vás, že jest moudrý na tomto světě, budiž bláznem, aby byl učiněn moudrým.
19  Moudrost zajisté světa tohoto bláznovství jest u Boha. Nebo psáno jest: Kterýž zlapá moudré v chytrosti jejich.
20  A opět: Znáť Pán přemyšlování moudrých, že jsou marná.
21  A tak nechlubiž se žádný lidmi; nebo všecky věci vaše jsou.
22  Buďto Pavel, buďto Apollo, buďto Petr, buďto svět, buďto život, buďto smrt, buďto přítomné věci, buďto budoucí, všecko jest vaše,
23  Vy pak Kristovi, a Kristus Boží.